Samowola budowlana
Oferta legalizacji samowoli
Firma De Lege Artis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się kompleksowo całym procesem związanym z legalizacją wszelkiego rodzaju samowoli budowlanych.

Legalizacja ma na celu uniknięcie wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego wykonanego bez prawem przewidzianego pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia, lub wykonanego pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ do zgłoszenia, lub z przekroczeniem wydanego pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia.

Legalizacja samowoli budowlanej to doprowadzenie budynku lub budowli wybudowanych - bez prawem przewidzianego pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia, lub wykonanego pomimo wydanego sprzeciwu, lub z przekroczeniem wydanego pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia, do stanu zgodnego z prawem, a zatem do stanu zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

Oferta legalizacji samowoli obejmuje:
  • rozpoznanie problemu oraz ocena możliwości doprowadzenia samowoli budowlanej do stanu zgodnego z prawem,
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku gdyby dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zaś na terenie inwestycji nie obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzenie wszelkich prawem wymaganych dokumentów, w tym projektu budowlanego, uzgodnień, zezwoleń, opinii,
  • ustalenie wynagrodzenia umownego, obejmującego koszt przeprowadzenia całego postępowania oraz wykonania wszelkich wymaganych prawem projektów
  • przeprowadzenie całego postępowania legalizacyjnego przed organem I instancji - Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
  • przeprowadzenie ewentualnego postępowania odwoławczego przed Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie
  • uzyskania postanowienia w przedmiocie wysokości opłaty legalizacyjnej
  • uzyskanie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych i dokończenie budowy, lub pozwolenia na użytkowanie, w przypadku zakończenia robót budowlanych


Wysokość wynagrodzenia umownego zależy od rodzaju legalizowanej samowoli budowlanej oraz ilości i rodzaju dokumentów koniecznych do uzyskania legalizacji. Postępowanie legalizacyjne przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego jest wysoce specyficzne i wymaga odrębnego, osobnego potraktowania względem postępowania przed Wydziałem Architektury Urzędu Miasta.
Liczba odwiedzin: 19482
LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH