Samowola budowlana
Opłata legalizacyjna
Wydanie postanowienia w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej to końcowy etap związany z doprowadzeniem samowoli budowlanej do stanu zgodnego z prawem. Postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej oznacza, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał dostarczone dokumenty za wystarczające do uznania, iż samowola budowlana jest zgodna z prawem i może nastąpić proces legalizacji.

Wysokość opłaty legalizacyjnej jest uzależniona zasadniczo od dwóch zmiennych czynników:
A. W przypadku obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego, bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, przepisy ustawy prawo budowlane przewidują stałą wysokość opłaty legalizacyjnej.


I. Opłata legalizacyjna w wysokości stałej wynoszącej 2.500,00 zł
- dotyczy następujących przypadków samowoli budowlanej:
 1. budowa wolnostojących kabin telefonicznych szaf i słupków telekomunikacyjnych
 2. budowa parkometrów z własnym zasilaniem
 3. budowa boisk szkolnych oraz boisk kortów tenisowych i bieżni służących do rekreacji
 4. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 5. budowa zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 6. budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 7. budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2
 8. budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych powierzchniowych lub linowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych
 9. budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 10. budowa ogrodzeń od strony dróg ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  a./ krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
  b./ urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych
 11. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych
II. Opłata legalizacyjna w wysokości stałej wynoszącej 5.000,00 zł
- dotyczy następujących przypadków samowoli budowlanej:
 1. budowy obiektów budowlanych gospodarczych, związanych z produkcją rolną i uzupełniającą zabudową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a./ parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b./ płyt do składowania obornika,
  c./ szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d./ naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m
  e./ suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2
 2. budowy wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) i powierzchni zabudowy do 25 m2, pry czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 3. budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 4. budowy wiat przystankowych i peronowych
 5. budowy budynków gospodarczych o powierzchni do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
 6. budowy tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 7. budowy gospodarczych obiektów budowlanych, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa
 8. budowy pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m służących do:
  a./ cumowania niewielkich jednostek pływających, takich jak łodzie, kajaki, jachty,
  b./ uprawiania wędkarstwa,
  c./ rekreacji
 9. budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 10. budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 11. budowy urządzeń pomiarowych wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  a./ posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych, oraz wód podziemnych
  b./ punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
  c./ piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł
 
B. W przypadku budowy obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego, bez wymaganego pozwolenia na budowę, przepisy ustawy prawo budowlane przewidują stosunkową wysokość opłaty legalizacyjnej. Do obliczenia wysokości opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy odnośnie kar. Wysokość kary określa iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k), i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Zgodnie z ustawą prawo budowlane - podstawowa stawka opłaty (s) wynosi 500 zł, natomiast współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) zostały określone w załączniku do ustawy prawo budowlane. Jednakże opłata legalizacyjna obliczona w sposób określony powyżej, podlega jeszcze 50-krotnemu podwyższeniu.

A zatem do obliczenia wysokości opłaty legalizacyjnej należy posłużyć się następującym wzorem:

opłata legalizacyjna = k x w x 500 zł x 50


Nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej w terminie skutkuje wydaniem przez właściwy organ decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.


Liczba odwiedzin: 19482
LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANYCH